Beoordelingscriteria

De beoordelingscriteria zijn per categorie verschillend. Maar voor elke categorie geldt dat plezier in het schrijven, originaliteit en creativiteit voorop staan. In alle categorieën wordt gelet op de volgende zaken.

Originaliteit

Is de tekst origineel, leuk, spannend, grappig of ontroerend om te lezen?

Literaire kwaliteit

Wordt er een spanningslijn opgebouwd? Is het een tekst die de nieuwsgierigheid wekt? Heeft de tekst een pakkende openingszin, een verrassende wending, een spannende afloop?


Criteria per categorie

Alfabetisering (voor LESLLA-leerders))

 • Originaliteit
 • Creativiteit
 • Plezier in het schrijven
 • Begrijpelijkheid


ERK-niveau A1/A2 (in Vlaanderen Richtgraad 1.1 en 1.2)

 • Originaliteit
 • Creativiteit
 • Plezier in het schrijven
 • Inhoudskeuze. Hierbij kun je denken aan:
  • Is de inhoud van de tekst goed afgestemd op de lezer?
  • Heeft de tekst een pakkende openingszin en afloop?
 • Taal en stijl. Hierbij kun je denken aan:
  •     Bevatten de teksten geen taalkundige fouten waardoor de begrijpelijkheid van de tekst in het gedrang komt?


ERK-niveau B1/B2 (in Vlaanderen Richtgraad 2 en 3)

 • Originaliteit
 • Creativiteit
 • Plezier in het schrijven
 • Inhoudskeuze
 • Structuur
  • Heeft de tekst voldoende samenhang?
  • Is de volgorde van de tekstelementen logisch en helder?
  • Is er een juiste alinea-indeling (inclusief inleiding, kern en slot)?
  • Zijn inleiding en slot voldoende duidelijk en aantrekkelijk?
  • Wordt (correct) gebruik gemaakt van structuur-aanduiders (signaalwoorden, kopjes, titels)?


ISK / OKAN

 • Originaliteit
 • Creativiteit
 • Plezier in het schrijven

Bij de beoordeling van het werk van ISK/OKAN (jongeren) wordt rekening gehouden met het taalvaardigheidsniveau van de deelnemer (zie de categorieën hierboven) en de bijbehorende criteria. Bij het inleveren van de tekst moet de begeleidende docent/begeleider dan ook op het formulier aangegeven op welk niveau de deelnemer zich bevindt.

 • Voor deze deelnemers is “Spelen met taal” als extra criterium opgenomen.
 • Omdat we onze tienerschrijvers heel graag willen behouden in de wedstrijd, is er op elk niveau een prijs in de categorie ISK/OKAN. Er zijn dus drie niveaugroepen en zes prijzen.


De rol van de begeleider / NT2-docent

 • Op een eerste versie mag en kan de docent/begeleider feedback geven, met name op de inhoud. Bijvoorbeeld op opbouw, structuur, lengte, enkele alternatieven in woordkeus.
 • In tweede instantie (en dus in een tweede versie) krijgt de schrijver feedback op aspecten van taalverzorging: de vorm mag de betekenis of het begrip niet in de weg staan.
 • Algemene tip: Pas de opdracht aan bij het niveau en de belevingswereld van uw cursisten. Wat is voor hen haalbaar?